Manitou Polska Polityka Rodo

Sprawdź aktualną Politykę dot. RODO w Polsce. 

Check the current GDPR/RODO policy in Poland.

Polska wersja

Szanowni Państwo,
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe, jest Manitou Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sękocin Stary (05-090), ul. Mszczonowska 86,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, Sąd
Gospodarczy XVI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296974 (dalej Manitou
Polska).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem email:
privacy.manitoupoland@manitou-group.com


Cele i podstawy przetwarzania danych:
Manitou Polska, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe osób fizycznych
będących Klientami lub Kontrahentami oraz pracowników i współpracowników firm, z którymi łączą ją
umowy cywilnoprawne.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonania umowy, którą Państwa firma
zawarła z nami lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) lub w celu kierowania do Państwa informacji związanych z działalnością Manitou Polska, w
ramach realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez nas
bezpośrednio od tych osób, zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższej informacji wszystkim
osobom, które zgłosiliście lub zgłosicie Państwo w przyszłości do kontaktu w relacjach z Manitou
Polska.


Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy lub do czasu uzyskania
przez nas informacji, że zaprzestaliście Państwo współpracy z Firmą którą Państwo reprezentują.
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych
powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. W każdym czasie mogą Państwo
zażądać usunięcia Państwa danych osobowych. 

 

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Manitou Polska, podmiotom
którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług oraz
osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.


Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują
odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;


Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Informacja o dobrowolności:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich przekazania może
uniemożliwić dalszą współpracę z Manitou Polska.


Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa. 

 

English Version

Dear Sir/Madam,
The controller, i.e. the entity deciding how your personal data will be used, is Manitou Polska Sp. z o.o.
with its registered office in Sękocin Stary (05-090), ul. Mszczonowska 86, registered in the Register of
Entrepreneurs by the Registry Court for the Capital City of Warsaw, Commercial Court, 16th Division
of the National Court Register, under KRS No.: 0000296974 (hereinafter referred to as “Manitou
Polska”).


How to contact us for more information on how we process your personal data?
For all matters relating to the processing of personal data and exercising your rights in relation to data
processing, you may contact us at the following e-mail address: privacy.manitoupoland@manitougroup.com

 

Purposes and legal bases of data processing:
Manitou Polska, as a personal data controller, processes personal data of natural persons who are
Customers or Contractors as well as employees and associates of companies with whom it has
concluded civil law contracts.


We process your personal data for the purpose of the proper performance of a contract which your
company has concluded with us or for the purpose of taking action prior to concluding a contract, at
your request (Article 6(1)(b) of the GDPR) or for the purpose of sending you information related to the
activities of Manitou Polska in the pursuit of our legitimate interests, including marketing (Article
6(1)(f) of the GDPR).


As we do not collect personal information about persons indicated as persons responsible for contact
with us directly from these persons, we would like to request to provide the following information to
all persons whom you indicated or will, in the future, indicate as contact persons for the purpose of
contacts with Manitou Polska.


Data retention period:
Your personal data will be processed until the cooperation has ceased or until we are informed that
you have ceased to cooperate with the company you represent. The controller may store the personal
data for a longer period of time, however, this will happen only for legitimate reasons or if the law
permits or requires such retention. You may request the erasure of your personal data at any time. 

 

Data recipients:
Your personal data may be disclosed in the course of processing to the following categories of
recipients: employees and associates of Manitou Polska we authorised, entities to whom we have
outsourced the processing of your personal data for the purpose of providing services, and authorised
persons employed at these entities.


Transfers of data to third countries or international organisations:
Processed personal data will not be transferred to recipients located in countries outside the European
Economic Area (European Union countries, Iceland, Liechtenstein and Norway).


Rights of the data subject
We assure that all persons whose personal data we process are entitled to relevant rights resulting
from the GDPR, i.e.:
1. the right to access personal data, including the right to obtain a copy of such data;
2. the right to request rectification (correction) of personal data;
3. the right to request erasure of personal data (the so-called “right to be forgotten”);
4. the right to request limitation of personal data processing;
5. the right to personal data portability;
6. the right to object to the processing of personal data.


The right to withdraw consent for personal data processing
To the extent that you have given us your consent for the processing of your personal data, you have
the right to withdraw your consent for the processing of your personal data. The withdrawal of consent
does not affect the lawfulness of data processing carried out on the basis of the consent before its
withdrawal.


The right to lodge a complaint with a supervisory authority
Should you consider that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR, you
have the right to lodge a complaint with the relevant supervisory authority.


Information on voluntariness:
The provision of your personal data is voluntary, however, failure to provide it may prevent further
cooperation with Manitou Polska.


Profiling and automated decision making:
Your personal data will not be used for profiling or for making automated decisions concerning you.