Manitou Informacje prawne i warunki użytkowania

Informacje prawne i warunki użytkowania

INFORMACJE PRAWNE

Witryna manitou.com (zwana dalej "Witryną") jest własnością Manitou BF, SA o kapitale 39.668.399 euro, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nantes pod numerem 857 802 508, której siedziba znajduje się pod adresem 430, rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis - Francja. Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 58 857 802 508

 

Dyrektor ds. publikacji: Michel Denis

Webmaster : webmaster@manitou-group.com

Projektowanie, rozwój i hosting : Digital Garden www.digitalgarden.fr we współpracy z Alfa-safety www.alfa-safety.fr

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Preambuła:

Celem niniejszych ogólnych warunków korzystania z Witryny (dalej "Warunki"), opublikowanych przez MANITOU BF (dalej "MANITOU") jest określenie zasad i warunków korzystania z Witryny.

Każda osoba mająca dostęp do Strony i oferowanych usług, niezależnie od jej charakteru, miejsca, w którym się znajduje, metod połączenia, celu i przeznaczenia dostępu, jest użytkownikiem (zwanym dalej "Użytkownikiem").

Zakłada się, że Użytkownik zna i akceptuje, bez zastrzeżeń, OWH w ich najnowszej wersji przez sam fakt jego połączenia i konsultacji ze Stroną. MANITOU może aktualizować OWH bez wcześniejszego powiadomienia lub informacji. Dlatego zaleca się Użytkownikowi regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją OWH.

 

CEL STRONY

Strona jest przeznaczona do prezentowania:

  • Produktów i usług świadczonych przez MANITOU BF i jej podmioty zależne,
  • Sieci dealerów,
  • Wszelkiego rodzaju informacji.

 

DANE PRYWATNE

Korzystanie z Serwisu jest możliwe bez konieczności ujawniania przez Użytkownika swojej tożsamości lub jakichkolwiek innych danych osobowych.

Jednakże, Użytkownik ma możliwość korzystania z usług Witryny w celu bezpośredniego kontaktu z MANITOU, jedną z jej spółek zależnych lub jednym z jej dealerów. W tym przypadku, w celu odpowiedzi na prośbę Użytkownika (cel przetwarzania), dane dotyczące jego tożsamości i lokalizacji (wypełnione w odpowiednich polach) i ewentualnie jego geolokalizacji będą przetwarzane przez MANITOU. Dane te będą przechowywane przez okres realizacji wniosku i nie dłużej niż przez sześć miesięcy od daty złożenia wniosku.

Odbiorcami tych danych osobowych są zidentyfikowani dealerzy MANITOU lub filie MANITOU zdolne do bezpośredniej odpowiedzi Użytkownikowi.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika, uprzednio poinformowanego, przed wysłaniem zapytania.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprzeciwu, sprostowania i przenoszenia do danych, które go dotyczą, wysyłając swoje żądanie na adres privacy@manitou-group.com. Użytkownik może zapoznać się ze stroną internetową cnil.fr w celu uzyskania dalszych informacji lub zgłoszenia roszczeń w zakresie swoich praw.

 

ZAWARTOŚĆ WITRYNY - WITRYNA POKAZOWA

Na Stronie, MANITOU dostarcza Użytkownikom informacje dotyczące swoich produktów i usług, wyłącznie w celach informacyjnych i w sposób niewyczerpujący.

Tak więc, zdjęcia i teksty objaśniające nie są przeznaczone do określenia cech każdego produktu i usługi. Z tego powodu MANITOU udostępnia informacje niezbędne do bezpośredniego kontaktu z siecią dealerską i/lub jej filiami, które są w stanie doradzić i poinformować. Informacje rozpowszechniane na Stronie są regularnie aktualizowane.

Dokumenty/arkusze informacyjne/informacje nie mają wartości umownej.

 

DOSTĘP DO STRONY - UŻYTKOWANIE - BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik może łączyć się i odwiedzać Stronę bez konieczności logowania. Wymagane jest jedynie połączenie z Internetem.

Użytkownik potwierdza, że jest odpowiednio wyposażony, w szczególności pod względem informatycznym, telekomunikacyjnym i bezpieczeństwa, aby uzyskać dostęp do strony i korzystać z niej. Wszelkie koszty i wydatki związane ze sprzętem, komunikacją, telekomunikacją i inne, niezbędne do podłączenia i korzystania z Serwisu, jak również wszelkie niezbędne zezwolenia z tym związane, są ponoszone przez Użytkownika.

MANITOU dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Strony przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jednak możliwe jest, że w kontekście testowania, konserwacji, aktualizacji, interwencji w przypadku awarii, Strona może być niedostępna i/lub niekompletna. MANITOU zastrzega sobie zatem prawo do zamknięcia lub uczynienia całej lub części Strony niedostępną.

Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania Serwisu i nie korzystać z usług komunikacyjnych w sposób nielegalny. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu lub jego zawartości zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz w taki sposób, aby nie szkodzić reputacji MANITOU.

MANITOU wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z zasadami informatycznymi, aby chronić dane przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, rozpowszechnianiem lub nieautoryzowanym dostępem.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MANITOU nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, precyzji lub aktualizacji informacji zawartych w Serwisie.

MANITOU lub jakakolwiek spółka zależna, która może ją zastąpić, nie ponosi odpowiedzialności za interpretację, kompletność i aktualizację danych i informacji zawartych na Stronie.

W żadnym wypadku MANITOU lub jakikolwiek podmiot zależnego, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, o jakimkolwiek charakterze, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Serwisu, w szczególności, ale nie wyłącznie, z wirusów, które mogą uszkodzić lub uniemożliwić działanie sprzętu komputerowego Użytkownika.

Użytkownik zrzeka się zatem wszelkich roszczeń wobec MANITOU za wszelkie szkody jakiejkolwiek natury, takie jak, i lista ta nie jest wyczerpująca: utrata danych, programów lub plików, straty finansowe, uszkodzenia sprzętu komputerowego (w tym w szczególności połączeń, oprogramowania, sprzętu), pojawienie się wirusów w związku z dostępem, użytkowaniem lub niedostępnością Serwisu, roszczenia związane z prawami i licencjami wymaganymi do użytkowania i dostępu do Serwisu.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna i jej zawartość, w tym bazy danych, które tworzą całość lub część Witryny, są własnością MANITOU lub podlegają zezwoleniu na użytkowanie, zarówno jeśli chodzi o ich ogólny wygląd, jak i oprogramowanie, grafikę, bazy danych, projekty, zdjęcia i obrazy, teksty, rysunki, dźwięki i wszystkie inne prace, które tworzą zawartość Witryny.

Użytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania tych praw własności intelektualnej.

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe przedstawienie lub reprodukcja Witryny, odpłatnie lub bezpłatnie, bez uprzedniej pisemnej zgody MANITOU, autora i wydawcy lub ich następców prawnych lub cesjonariuszy jest zabroniona, z wyjątkiem ścisłych wymagań konsultacji online.

Marki i loga pojawiające się w Witrynie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. W szczególności, marki Manitou, Braud & Faucheux, Buggyscopic, Manitransit, Manihoe, Manilec Produits Blanc, Maniaccess, Maniloader, Manitou Finance, Gehl , Mustang by Manitou są markami należącymi do MANITOU lub jej filii.

Jakiekolwiek powielanie, używanie, imitowanie, umieszczanie, usuwanie lub modyfikowanie tych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Manitou BF lub jednej z jej spółek zależnych jest zabronione i stanowi czyn podrabiania karany przez prawo.

 

ŁĄCZA HIPERTEKSTOWE

Witryna może zawierać linki hipertekstowe do innych witryn ("witryny stron trzecich"). Manitou BF nie ma możliwości kontrolowania tych witryn stron trzecich, które są administrowane niezależnie przez ich operatorów. W związku z tym Manitou BF nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za szkodliwe dla użytkownika konsekwencje wejścia na stronę osób trzecich po aktywacji hiperłącza na Witrynie.

 

COOKIES - LOKALNA PAMIĘĆ

W celu lepszej obsługi Użytkowników Serwisu, Manitou BF może automatycznie instalować pliki "cookies" w ich przeglądarkach internetowych. Cookies umożliwiają Manitou BF zapisywanie informacji związanych z przeglądaniem Witryny, które nie są w żaden sposób osobiste. Użytkownik może sprzeciwić się zapisywaniu cookies poprzez skonfigurowanie swojego oprogramowania do przeglądania Internetu zgodnie z instrukcjami wydawcy. Aby lepiej służyć Użytkownikom Witryny, Manitou BF będzie prawdopodobnie korzystać z technologii lokalnego przechowywania danych. Lokalne przechowywanie danych umożliwia Manitou BF rejestrowanie informacji związanych z przeglądaniem Witryny, które nie są w żaden sposób osobiste.

 

USTAWIENIE CIASTECZEK :

Cookie to mały plik tekstowy umieszczany/odczytywany na dysku twardym użytkownika przez serwer odwiedzanej strony lub przez serwer strony trzeciej. Cookies służą do przechowywania informacji, a niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i rozwiązań programowych zawartych na stronach, które ją tworzą. Technicznie rzecz biorąc, plik cookie umożliwia rozpoznanie terminala w celu późniejszego użycia. To właśnie dzięki cookies możliwe jest np. automatyczne uzyskiwanie dostępu do spersonalizowanych stron bez konieczności identyfikacji użytkownika.

Nasza strona używa następujących plików cookie:

Personalizacja strony 

Korzystamy z rozwiązań personalizacyjnych w celu poprawy jakości informacji i usług, które udostępniamy na Stronie, aby jak najlepiej spełnić Twoje oczekiwania.

Pomiar oglądalności - Ulepszanie wrażeń użytkownika

Korzystamy z rozwiązań do pomiaru liczby odwiedzających, aby śledzić liczbę, zachowanie i pochodzenie wszystkich naszych użytkowników w celu poprawy komfortu korzystania z witryny.

Reklama

Współpracujemy z partnerami biznesowymi, którzy w naszym imieniu prowadzą reklamę w Internecie. Te reklamowe pliki cookie pozwalają nam udoskonalać nasze kampanie reklamowe.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki korzystania z Witryny podlegają prawu francuskiemu. W przypadku tłumaczenia, tylko francuska wersja językowa będzie ważna, zwłaszcza w przypadku sporu. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji, wykonania lub wypełnienia któregokolwiek z postanowień, a także w przypadku braku polubownego porozumienia między stronami, wszelkie spory związane z korzystaniem z Witryny podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Nantes (Francja).