Juridische informatie

Wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden

JURIDISCHE INFORMATIE

De website manitou.com (hierna "de Site") is eigendom van Manitou BF, SA met een kapitaal van 39.668.399 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nantes onder nummer 857 802 508, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 430, rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis - Frankrijk. Intracommunautair BTW-nummer: FR 58 857 802 508

 

Directeur van de publicatie: Michel Denis

Webmaster : webmaster@manitou-group.com

 

Site Host : Alfaveiligheid

ALFA.SAFETY

15 Rue Lamoricière, 44100 Nantes

+33 2 51 84 34 00

 

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Voorafgaand:

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna de "Voorwaarden"), gepubliceerd door MANITOU BF (hierna "MANITOU"), is het vastleggen van de gebruiksvoorwaarden van de Site.

Elke persoon die toegang heeft tot de Site en de aangeboden diensten, in welke hoedanigheid dan ook, de plaats waar hij zich bevindt, de verbindingsmethoden, het doel en de doelstelling van zijn toegang, is een gebruiker (hierna "de Gebruiker").

De gebruiker wordt verondersteld de TOS in hun laatste versie te kennen en te aanvaarden, zonder voorbehoud, door het enkele feit van zijn verbinding en raadpleging van de site. MANITOU kan de GCU bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving of informatie. De Gebruiker wordt daarom geadviseerd om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van de GCU.

 

 

DOEL VAN DE SITE

De Site is bedoeld om :

  • Producten en diensten van MANITOU BF en haar dochterondernemingen,
  • Zijn dealernetwerk,
  • Informatie van allerlei aard.

 

 

PRIVÉGEGEVENS

Het raadplegen van de Site is mogelijk zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of andere persoonlijke informatie over hem hoeft te onthullen.

De Gebruiker heeft echter de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van de Site om rechtstreeks contact op te nemen met MANITOU, een van haar dochterondernemingen of een van haar dealers. In dit geval, en om te kunnen reageren op het verzoek van de Gebruiker (doel van de verwerking), worden de gegevens met betrekking tot zijn identiteit en locatie (ingevuld in de daarvoor bestemde velden) en eventueel zijn geolokalisatie door MANITOU verwerkt. Deze gegevens worden bewaard voor de duur van de uitvoering van het verzoek, en uiterlijk zes maanden na de datum van het verzoek.

De ontvangers van deze persoonlijke gegevens zijn de MANITOU dealer of dochtermaatschappij die geïdentificeerd is en in staat is om direct te reageren op de gebruiker.

De wettelijke basis voor deze verwerking is de toestemming van de gebruiker, die vooraf op de hoogte is gesteld, voordat hij het verzoek verzendt.

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en overeenkomstig Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, kan de gebruiker zijn recht van toegang, verzet, rectificatie en overdraagbaarheid van de hem betreffende gegevens uitoefenen door zijn verzoek te richten aan privacy@manitou-group.com. De Gebruiker kan de website cnil.fr raadplegen voor meer informatie of om een beroep te doen op zijn rechten.

 

 

INHOUD VAN DE SITE - Showcase site

Op de Site biedt MANITOU de gebruikers informatie over haar producten en diensten aan voor informatieve doeleinden en op een niet-uitputtende manier.

De foto's en de verklarende teksten zijn dus niet bedoeld om de kenmerken van elk product en elke dienst te specificeren. Daarom stelt MANITOU de nodige informatie ter beschikking om rechtstreeks contact op te nemen met zijn dealernetwerk en/of zijn filialen, die in staat zijn om te adviseren en te informeren. De informatie die op de Site wordt verspreid, zal regelmatig worden bijgewerkt.

De documenten/informatiebladen/informatie hebben geen contractuele waarde.

 

 

TOEGANG TOT DE SITE - GEBRUIK - BEVEILIGING

De gebruiker kan verbinding maken en de site bezoeken zonder dat hij of zij hoeft in te loggen. Alleen een internetverbinding is vereist.

De Gebruiker erkent dat hij/zij voldoende is uitgerust, met name op het gebied van informatica, telecommunicatie en veiligheid, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Site. Alle kosten en uitgaven met betrekking tot apparatuur, communicatie, telecommunicatie en andere, die nodig zijn voor de aansluiting en het gebruik van de Site, evenals alle noodzakelijke machtigingen in verband hiermee, zijn ten laste van de Gebruiker.

Hoewel MANITOU alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de Site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, is het mogelijk dat de Site in het kader van testen, onderhoud, updates en interventies in geval van storingen ontoegankelijk en/of onvolledig is. MANITOU behoudt zich daarom het recht voor de Site geheel of gedeeltelijk te sluiten of ontoegankelijk te maken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de werking van de Site niet te verstoren en de communicatiediensten niet voortijdig te gebruiken. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site of de inhoud ervan te gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving en op een zodanige wijze dat de reputatie van MANITOU niet wordt geschaad.

MANITOU implementeert de passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de regels van de kunst, om gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang.

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID

MANITOU geeft geen garantie voor de juistheid, nauwkeurigheid of actualisering van de informatie op de site.

MANITOU of een dochteronderneming die daarvoor in de plaats komt, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de interpretatie, volledigheid, volledigheid en actualisering van de gegevens en informatie op de site.

MANITOU kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Site, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, uit een virus dat de computerapparatuur van de Gebruiker kan beschadigen of onbruikbaar kan maken.

De Gebruiker doet daarom afstand van elk verhaal tegen MANITOU voor alle schade van welke aard dan ook, zoals, en zonder dat deze lijst volledig is, verlies van gegevens, programma's of bestanden, financieel verlies, schade aan computerapparatuur (met inbegrip van met name verbindingen, software, hardware), het verschijnen van virussen als gevolg van toegang, gebruik of onbeschikbaarheid van de Site, verhaal met betrekking tot de rechten en licenties die nodig zijn voor het gebruik en de toegang tot de Site.

 

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site en de inhoud ervan, met inbegrip van de databases die deel uitmaken van de Site, zijn eigendom van MANITOU of zijn onderworpen aan toestemming voor gebruik, zowel wat betreft het algemene ontwerp als de software, grafieken, databases, ontwerp, foto's en afbeeldingen, teksten, tekeningen, geluiden en alle andere werken die deel uitmaken van de inhoud van de Site.

De Gebruiker verbindt zich ertoe deze intellectuele eigendomsrechten strikt te respecteren.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie van de site, al dan niet tegen betaling, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MANITOU, de auteur en de uitgever of hun rechtsopvolgers is verboden, met uitzondering van de strikte eisen van online raadpleging.

De merken en logo's die op de Site staan, zijn gedeponeerde handelsmerken. In het bijzonder zijn de merken Manitou, Braud & Faucheux, Buggyscopic, Manitransit, Manihoe, Manilec Produits Blanc, Maniaccess, Maniloader, Manitou Finance, Gehl, Mustang by Manitou merken die behoren tot MANITOU of haar dochterondernemingen.

Elke reproductie, gebruik, nabootsing, aanbrenging, verwijdering of wijziging van deze elementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manitou BF of een van haar dochterondernemingen is verboden en vormt een daad van namaak die strafbaar is volgens de wet.

 

 

HYPERTEKSTLINKS

De Site bevat waarschijnlijk hypertekstlinks met andere sites ("sites van derden"). Manitou BF heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze sites van derden, die onafhankelijk worden beheerd door de beheerders ervan. Bijgevolg kan Manitou BF in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen voor de Gebruiker van de toegang tot een site van derden na de activering van een hyperlink op de Site.

 

 

COOKIES - LOKALE OPSLAG

Om de Gebruikers van de Site beter te kunnen dienen, kan Manitou BF automatisch "cookies" op hun internetbrowser installeren. Cookies stellen Manitou BF in staat om informatie over het surfen op de Site te registreren die op geen enkele manier persoonlijk is. De Gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van cookies door zijn internetbrowser te configureren volgens de instructies van de uitgever. Om de Gebruikers van de Site beter van dienst te kunnen zijn, zal Manitou BF waarschijnlijk gebruik maken van de lokale opslagtechnologie. De lokale opslag stelt Manitou BF in staat om informatie over het surfen op de Site op te slaan die op geen enkele wijze persoonlijk is.

 

Het instellen van cookies :

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van de bezochte site of door een externe server op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst / gelezen. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan en sommige zijn essentieel voor de goede werking van een website en de software-oplossingen in de pagina's die er deel van uitmaken. Technisch gezien maakt een cookie het mogelijk om deze terminal te herkennen voor later gebruik. Dankzij cookies is het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch toegang te krijgen tot gepersonaliseerde pagina's zonder zich te identificeren.

Deze site maakt gebruik van de volgende cookies:

Site personalisatie

Wij maken gebruik van maatwerkoplossingen om de kwaliteit van de informatie en diensten die wij op de Site aanbieden te verbeteren en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen.

Publieksmeting - Verbetering van de reis van de gebruiker

We gebruiken oplossingen voor publieksmetingen om het volume, het gedrag en de herkomst van al onze gebruikers te volgen en zo uw ervaring te verbeteren.

Reclame

We werken samen met zakelijke partners die namens ons advertenties op het internet plaatsen. Met deze advertentiecookies kunnen we onze reclamecampagnes verbeteren.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van vertaling is alleen de Franse versie geldig, met name in geval van een geschil. In geval van een geschil over de interpretatie, uitvoering of vervulling van één van de bepalingen ervan, en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, valt elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Site onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nantes (Frankrijk).